Všeobecné prodejní a dodací podmínky platné pro obchodní vztahy mezi společností DATACABLE a.s. a obchodními partnery

V níže uvedených bodech jsou uvedeny obecné obchodní podmínky firmy Datacable a.s. platné od 01.07.2005. Právní vztahy neupravené těmito podmínkami se řídí závaznými právními předpisy České republiky.

1. UDÁNÍ CENY

Udání ceny je poskytováno na základě ceníku a nabídky. Pokud není stanoveno jinak, zůstává cena v platnosti po dobu čtrnácti (14) dnů od data zveřejnění nabo nabídky.

2. CENY

2.1   Všechny ceny jsou udávány v českých korunách.
2.2   Firma Datacable a.s. si vyhrazuje právo změny koncové ceny u dováženého zboží při změně kursu o +/- 2% mezi datem objednávky a datem dodání.
2.3   Ceny zahrnují pojištění a celní poplatky u dováženého zboží, kromě případů, kdy je v udání ceny uvedeno jinak.
2.4   Ceny nezahrnují daň z přidané hodnoty, která bude připočtena k ceně za výrobek nebo dodávku a fakturována zvlášť, pokud není v nabídce uvedeno jinak.

3. ÚHRADA

3.1   Způsob úhrady je stanoven uzavřenou kupní smlouvou. Všechny úhrady se uskuteční převodem na bankovní konto firmy Datacable a.s. .
3.2   Datacable a.s. si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, zadržet dodávku nebo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení ustanovení článku 3.1.
3.3   Všechny částky poukázané ve prospěch Datacable a.s. musí být v plné výši, prosté jakýchkoliv bankovních poplatků nebo jiných nákladů spojených s převodem.
3.4   Vlastnické právo k technickému vybavení a hmotnému zboží přechází na zákazníka okamžikem připsání na účet Datacable a.s. všech plateb splatných zákazníkem za dodávku podle těchto podmínek.

4. DODÁNÍ

4.1   Dodávka hmotného zboží se považuje za uskutečněnou a riziko ztráty nebo škody přechází na zákazníka okamžikem, kdy dojde k dodávce zboží na dohodnuté místo.
4.2   V případě, že dojde k prodlení v odeslání na žádost zákazníka nebo z jiných důvodů, za které zákazník odpovídá, veškeré náklady skladování z tohoto plynoucí za dobu od původně dohodnutého termínu dodávky do skutečné dodávky budou účtovány zákazníkovi.
4.3   Dojde-li ke zpoždění dodávky z důvodů, o kterých se lze rozumně domnívat, že jsou v moci Datacable a.s. nebo za které Datacable a.s. odpovídá a nebude-li tato uskutečněna ani v dodatečné lhůtě písemně stanovené zákazníkem, má tento právo objednávku zrušit.
4.4   Dodávka hmotného zboží na místo instalace není zahrnuta v ceně, pokud dohoda nebo smlouva nestanoví jinak.
4.5   Zpětný odběr obalové techniky podle zákona 477/2001 Sb. (Zákon o obalech) je zajištěn odvozem obalů dodavatelem zboží z místa instalace a jejich následnou ekologickou likvidací přes autorizovanou smluvní firmu.

5. INSTALACE. PŘÍPRAVA MÍSTA INSTALACE.

5.1   Před vlastní instalací je zákazník povinen zajistit přípravu jejího místa v souladu s příručkou nebo pokyny vydanými firmou Datacable a.s..
5.2   Instalace dodaného zboží není zahrnuta v ceně, neuvádí-li Datacable a.s. jinak.
5.3   Instalace se pokládá za ukončenou v okamžiku úspěšného zakončení všech standardních zkušebních procedur nebo při započetí komerčního využívání výrobků nebo dodávky zákazníkem.
5.4   Datacable a.s. nenese odpovědnost za připojení dodávaných výrobků k cizím výrobkům. Jestliže Datacable a.s. provede připojení těchto výrobků na žádost zákazníka, neručí za případně vzniklé škody.
5.5   U zboží určeného k instalaci zákazníkem se převzetím rozumí čas dodání, pokud zákazník do deseti (10) pracovních dnů neoznámí vady výrobků nebo jejich nesoulad s objednávkou přijatou Datacable a.s..

6. ZÁRUKY

6.1   Záruka na zařízení se řídí zárukou od výrobce a těmito podmínkami.
6.2   Datacable a.s. odpovídá za vady materiálu nebo zpracování po dobu jednoho (1) roku od data ukončení instalace nebo, jestliže Datacable a.s. instalaci neprovádí, od data dodání (záruční doba), není-li v udání ceny, předávacím protokolu nebo dodacím listě určeno jinak. Jestliže Datacable a.s. brání v instalaci některého zařízení okolnosti, které není v její moci ovlivnit, po dobu delší než třicet (30) dnů od data dodání, začíná záruční doba běžet třicátý (30.) den po dodání.
6.3   Podle těchto záručních podmínek je povinností Datacable a.s. opravit nebo vyměnit kteroukoliv část, jež selhala v důsledku vady materiálu nebo zpracování v záruční době. V případě výměny celého zařízení nebo jeho části, plynutí původní záruční doby nepokračuje a tato se obnovuje. Oprava se uskuteční v normální pracovní době Datacable a.s.. Veškerá nahrazená zařízení nebo součásti se stávají majetkem Datacable a.s.
6.4   Doba nástupu na opravu vadného zařízení je stanovena servisní smlouvou.
6.5   Záruka nezahrnuje dopravu (cestovné) a spotřební materiál (tonery, barvící pásky a válce do laserových tiskáren, akumulátory do zdrojů nepřerušitelného napájení a další), pokud podmínky nestanoví jinak. Reklamované zboží lze vrátit pouze v původním obalu a úplném stavu, včetně příslušenství.
6.6   Reklamace zboží podléhá Reklamačnímu řádu firmy Datacable a.s..
6.7   Uvedené záruky jsou podmíněny řádným používáním a ošetřováním produktu, udržováním bezpečného a vhodného místa instalace.
6.8   Jestliže se prokáže skutečnost, že zařízení není vadné ve smyslu podmínek záruky, uhradí zákazník Datacable a.s. veškeré náklady na dopravu, manipulaci a opravy podle sazeb běžných v té době.
6.9   Nesplnění podmínek Reklamačního řádu může být důvodem ke ztrátě záruky

7. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY - OMEZENÉ RUČENÍ

7.1  Datacable a.s. nebude v žádném případě ručit za žádné škody vyplývající ze ztráty dat, ušlého zisku, užití produktů, ani za žádné náhodné nebo následné škody, i kdyby byla na možnost takových škod upozorněna.

8. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY NA VÝPOČETNÍ TECHNIKU

8.1   K uznání reklamace musí být splněny podmínky uvedené v Reklamačním řádu firmy Datacable.
8.2   Záruční doba na výpočetní techniku se řídí záruční dobou výrobce.