Státní instituce

Kurzy jsou určené pro pracovníky úřadů a státních institucí, kteří jsou v každodenním kontaktu s občany a řeší jejich požadavky, stížnosti či poskytují informace. Musí dbát za všech okolností na proklientský přístup při komunikaci s občanem, a tím budovat pozitivní vztahy a loajalitu klienta k instiuci řízené státem. Kurzy jsou zaměřené na získání profesionálního nadhledu nad situacemi, které v komunikaci s občany nastávají, zvládnutí komunikačních technik, strategií a postupů, které pomohou k nekonfliktnímu dosažení stanoveného cíle v hovoru s občanem a vytvoření příjemného prostředí.

Z nabízených témat sestavíme tréninkový vzdělávací program podle požadavků zadavatele s ohledem na potřeby konkrétní skupiny pracovníků.

Seznam programů určených pro pracovníky ve službách občanům:

  • Komunikační dovednosti v kontaktu s občanem
  • Profesionální telefonování
  • Řešení komunikačně obtížných situací
  • Úprava úředních písemností
  • Zvládání stresu

Školení jsou interaktivní, předpokládají aktivní zapojování účastníků kurzu. V průběhu školení využíváme techniku k projekci probíraných témat. Účastníci kurzů si získané dovednosti zkouší obratem v praktických cvičeních či modelových situacích, které připravujeme na základě skutečných zážitků účastníků školení, nebo informací získaných komunikaci se zadavatelem při přípravě vzdělávacího projektu. V programu mohou být zařazeny testy či nácvikové hry, ve kterých si účastníci také prověřují vlastní dovednosti a schopnosti, vždy s ohledem na naplnění požadavků a očekávání klienta.

Materiály, které obdrží účastníci v průběhu školení:

  • písemné manuály
  • pracovní listy
  • cvičení a testy
  • blok a psací potřeby
  • certifikát o absolvování školení