Bezpečnostní systémy

Mezi základní bezpečnostní systémy každého datového centra patří EPS (elektronický protipožární systém) a EZS (elektronický bezpečnostní systém).

Elektronické zabezpečení a signalizace (EZS)

Bezpečnostní systém - detekce vniknutí a pohybu

Prostor výpočetního střediska se zajišťuje plášťovou a prostorovou ochranou. Plášťová ochrana spočívá v zajištění dveří a oken proti otevření a rozbití. Zajištění dveří a okna proti otevření se provádí magnetickými kontakty, zjištění detekce rozbití skla je provedeno sonorickým detektorem. Prostorová ochrana používá infračervené pohybové detektory ve spojení s kamerovým systémem.

Bezpečnostní systém - přístup do datového centra

Datové centrum může být připojeno na centrální nebo samostatný systém kontroly vstupu. Kontrola zajišťuje identifikaci a evidenci osob. Přes ústřednu jsou připojeny koncové terminály obsluhující magnetické nebo čipové karty, snímače otisků prstů, osobní váhy nebo jiný typ přístupové kontroly. Vstupní kontrolní systém je samostatně fungující a odpovídá bezpečnostním požadavkům. Celý systém je napájen záložními zdroji. Součástí systému může být automatický zámek ovládající vstupní dveře dataroomu a kamerový dohled.

Elektronický protipožární systém (EPS)

Detekce

V případě vzniku požáru ve výpočetním středisku muže dojít k velkým materiálním škodám. Nabídka protipožárního systému se vypracovává specielně pro datové centrum. Ústředna protipožárního systému se navrhuje s rezervou budoucího rozšíření. Na prostor datacentra se vypracovává projekt požární ochrany. Před vypracováním prováděcího projektu je třeba provést vytipování požárních prostoru specialistou požární ochrany. Předpokladem je splnění požárních norem (ČSN 73 0871, 73 0804, 73 0834, 73 0857, 34 2710, ČSN EN 54-1 až 10).

Hasicí systémy

Detekce požáru spustí po ověření hasicí systém. Hasicí systémy využívají různé techniky hašení - přímé hašení inertním plynem, prostorové hašení inertním plynem (plyn nepoškodí techniku, není nebezpečný lidskému zdraví a nepoškozuje životní prostředí), vodní mlha, přímé hašení hasicím přístrojem, popřípadě další technologie (např. redukce kyslíku - princip změny složení vzduchu - systém zajistí, aby požár vůbec nevznikl, redukuje množství kyslíku v místnosti tak, aby byl vzduch dýchatelný pro člověka a současně zabránil hoření). Výběr technologie je dán stupněm požadované dostupnosti provozované ICT technologie při splnění bezpečnostních norem ISO 14520 popřípadě NFPA 22001.